OptochtVoor de Lekerse deelnemers aan de optocht in Sint Anthonis

op zondag 26 februari 2017 is er een extra beloning.


Voor de wagens is er één en ander veranderd nl:

- aanmelden van wagens kan niet meer via CV De Hanen,

maar moet direct via d'n Uutlaot via een aanmeldformulier. (zie hieronder)


INSCHRIJFFORMULIER OPTOCHT CV D’N UUTLAOT

DIT FORMULIER WORDT ALLEEN VOLLEDIG INGEVULD IN BEHANDELING GENOMEN

Naam groep


Naam contact pers.


Adres


Postcode


Woonplaats


Telefoon (vast)


Telefoon (mobiel)


E mail adres


Naam Chauffeur en mobiel nr


Bouw adres


Woonplaats


Telefoonnummer


Aantal volwassen :

Aantal kinderen ( tot 12 jr) :

Geluidsinstallatie  Ja/Nee                                 *doorhalen wat niet van toepassing is

UITBEELDING;WAT IS HET IDEE/ONDERWERP?

Dit formulier dient uiterlijk ? volledig ingevuld ingeleverd te worden bij:

Judith Driessen

Pastoor van Erpstraat 53

5845 HH Sint Anthonis

06-52630696

NIET VOLLEDIG INGEVULD OF INSCHRIJVINGEN NA DEZE DATA WORDEN NIET GEACCEPTEERD!!!

CV D’N UUTLAOT WENS U SUCCES MET DE VOORBEREIDINGEN EN VEEL PLEZIER TIJDENS DE OPTOCHTDit aanmeldformulier is ook terug te vinden op de site van www.uutlaot.nl

- Er wordt geen startgeld meer uitgereikt aan de wagens


De wagens moeten zich 2 weken voor de optocht opgeven.

Dit i.v.m. de controle van de wagens.

Voor de groepen, paren en enkelingen veranderd er niets.

Zij kunnen zich voor 3 februari opgeven bij

Lion Linders tel. 385688 of via cvdehanen@hotmail.com.

Hij zorgt er dan voor dat de Lekerse deelnemers aangemeld worden in Sint Anthonis.


Tijdens het matinee 's middags bij Oele Tôn's Gasterij,

zal om ongeveer 17.00 uur bekend gemaakt worden welke deelnemers

uit Ledeacker in de prijzen vallen.

Er is dus een St. Tunnisse én een Lekerse prijsuitreiking.

Tevens zal dan nogmaals de prijsuitreiking van Sint Anthonis bekend gemaakt worden.


De optocht begint om 14.00 uur.


Reglement Carnavalsoptochten in de gemeente Sint Anthonis                                        I.                Iedere deelnemer aan de carnavalsoptocht,

                                               georganiseerd door een van de 7 carnavalsverenigingen

                                               in de gemeente Sint Anthonis, heeft kennis genomen van dit reglement

                                               en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement.

                                               Hij of zij dient zich te houden aan deze regels.


                               II.             Van wagen die meedoet aan de optocht,

                                               dient minimaal één persoon van de desbetreffende groep uit de

                                               gemeente Sint Anthonis te komen. Indien dit niet het geval is,

                                               mag men niet deelnemen aan de optocht.


                                     III.              De hoogte van enige uitbeelding mag niet hoger zijn dan 5,5 meter,

                                               de breedte mag maximaal 3 meter en niet langer als 18 meter bedragen.

                                               Alle wagens dienen op een deugdelijke manier aan de voor- achter- en

                                               zijkant dicht te zijn zodat de wielen zijn afgeschermd.


                                     IV.                Op wagens, waarop tijdens de optocht personen verblijven,

                                               dient een deugdelijke railing ter beveiliging te zijn aangebracht.


                                     V.            Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft,

                                              zowel voor als achter, dient de veiligheid gewaarborgd te worden

                                              door minimaal twee personen van tenminste 18 jaar of ouder.

                                              Dit voor de veiligheid van de deelnemers als ook die van de toeschouwers.


                                     VI.             Aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen

                                              zijn in de optocht niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan om

                                              andere materialen dan snoepgoed, confetti en serpentines te strooien

                                              c.q. te gebruiken om zodoende een uitbeelding in zijn vorm en uitvoering te

                                              ondersteunen. Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro, mest en

                                              rookontwikkeling zijn verboden. Dit mede in verband met de

                                              veiligheid en gezondheid van de toeschouwers.


                                   VII.             De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers

                                              en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a.

                                              dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten

                                              en dat de bestuurder(ster) van een tractor een vracht- of personenauto

                                              in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.

                                               TIP !!! De organisatie geeft hierbij dringend het advies om bij de verzekering te controleren

                                              c.q. te informeren of deze verzekering geldig is om in de optocht en eventueel daarbuiten te rijden.


                                  VIII.             Brandveiligheid:

                                              a)   Op elke wagen dient ten minste 1 goedgekeurde brandblusser met

                                                    een inhoud van minimaal 6 kilogram aanwezig te zijn.

                                              b)   Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.

                                              c)   Bij gebruik van vuur in een afgesloten ruimte dient tijdig en vooraf

                                                    melding te worden gedaan bij de organisatie.

                                              d)   Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien

                                                    van een deugdelijke isolatiebewaking.

                                              e)   Tevens dienen kabels correct te zijn aangesloten en te zijn voorzien

                                                    van een deugdelijke stekker.

                                              f)    Er mag brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd

                                                    (voor aggregaat).

                                                    Deze dient geborgen te zijn in deugdelijke, speciale daartoe

                                                    bestemde houders.

                                             g)    Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn.

                                             h)    Tevens dienen deugdelijke/goedgekeurde slangen van maximaal

                                                    drie jaar oud (Komo-gekeurd), slangklemmen en reduceerinrichtingen

                                                    te worden gebruikt.

                                              i)    Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van

                                                    brandbare materialen zoveel mogelijk te worden beperkt.

                                              j)    Op de wagens mag geen barbecue aanwezig zijn of aanverwante artikelen.


                                     IX.            Alcohol wordt ontraden voor en tijdens de optocht. Als opvallend en

                                              aanstootgevend alcoholgebruik wordt geconstateerd, dan neemt de

                                              organisatie hiervan notie in hun beoordelingen en dit kan tot diskwalificatie leiden van de optocht.


                                      X.            Bij gebruik van mechanische muziek tijdens de optocht dienen

                                              deelnemers de fatsoensnormen te hanteren. Het is niet toegestaan om

                                              mechanische muziek ten gehore te brengen buiten de optocht

                                              (heen en terugweg).

                                              Indien de optochtcommissie van mening is dat deze normen worden overschreden

                                              kan diskwalificatie volgen.


                                    XI.            Het is verboden om officiële verkeersborden mee te voeren in de optocht.


                                   XII.            Volg tijdens de optocht altijd de aanwijzingen van de optochtbegeleiders

                                             en zorg ervoor dat er geen gaten tussen de wagens/groepen vallen.

                                             Rijd of loop ook niet te kort achter uw voorganger.


                                  XIII.            Deelnemers zijn verplicht het uitgereikte deelnamenummer op een

                                             voor de jury duidelijk zichtbare plaats te bevestigen of te dragen.

                                             Alleen deelnemers met een geldig nummer

                                             (dus een nummer met daarop een geldig kenmerk van de vereniging)

                                             krijgen behaalde prijzen overhandigd.


                                   XIV.           Het gebruik van verf e.d. tijdens de optocht (om iets uit te beelden)

                                             mag alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de

                                             optochtcommissie.


                                   XV.            Voor ongevallen voor-/na- en tijdens de optocht is de organiserende

                                             vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.


                                  XVI.             De plaatsen in de optocht worden door de optochtcommissie bepaald.


                                XVII.            Deelnemers kunnen op grond van dit reglement deelname aan de

                                             optocht worden ontzegd, of uit de optocht worden gehaald, of worden

                                             uitgesloten voor de eindklassering. De beoordeling hiervan berust bij

                                             zowel de jury als het bestuur van de organiserende verenging.

     

                              XVIII.             In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

                                             van de organiserende vereniging.          De organisatie wenst iedereen heel veel plezier

  met een veilige en ordelijke optocht.

 

 

Deelnemers succes.